Vlada usvojila Nacionalni akcioni plan razvoja organske proizvodnje 2012-2017

Nacionalni Akcioni Plan Razvoja Organske Proizvodnje 2012-2017

Akcioni plan razvoja organske proizvodnje u Crnoj Gori za period 2012-2017. godine je dokument Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja, izrađen u okviru projekta „Program razvoja organske poljoprivrede“ (OADP), koji se realizuje uz finansijsku podršku Vlade Kraljevine Danske.

U Nacionalnom programu proizvodnje hrane i razvoja ruralnih područja 2009-2013, koji predstavlja operativni program za izvođenje agrarne politike, posebno mjesto, u okviru mjera ruralnog razvoja, zauzima organska proizvodnja. Akcioni plan je, u tom smislu, korak naprijed u promociji i podršci razvoju organske proizvodnje.

Poslednjih godina interesovanje za organsku proizvodnju raste. U proces kontrole i sertifikacije, u 2011. godini bilo je uključeno 100 proizvođača (u 2010. godini 67 proizvođača). Rast broja registrovanih proizvođača u organskoj proizvodnji rezultati su aktivnosti projekta OADP i podrške organskoj proizvodnji kroz Agrobužet. Ipak, na tržištu je zastupljen mali broj crnogorskih organskih proizvoda. Ovo se može objasniti činjenicom da proces prelaska u organsku proizvodnju traje od jedne do tri godine ali i izraženom potrebom za unapređivanjem znanja o pravilima proizvodnje i označavanju organskih proizvoda, kao i za organizovanijom promocijom. Iako imaju pozitivan stav o organskim proizvodima, potrošači nijesu dovoljno upoznati sa prednostima organske proizvodnje i uglavnom je poistovjećuju sa tradicionalnom.

Pored toga što kao šema kvaliteta može značajno doprinijeti jačanju konkurentnosti crnogorskih proizvođača hrane, organska poljoprivreda je mjera za održivo gazdovanje prirodnim resursima i ima značajnu ulogu u razvoju ruralnih područja jer omogućava ekonomski razvoj i diverzifikaciju aktivnosti.

Akcioni plan razvoja organske proizvodnje predstavlja skup konkretnih mjera čije će sprovođenje dovesti do:

  • Povećanje obima i kvaliteta organske proizvodnje
  • Povećanje obima i kvaliteta prerade organskih proizvoda
  • Podizanje svijesti potrošača i javnosti o organskoj poljoprivredi i proizvodima
  • Razvoj tržišta organskih proizvoda
  • Jačanje institucija i jačanje sistema podrške organskoj proizvodnji.

U cilju povećenja obima i kvaliteta proizvodnje, nastaviće se pružanje finansijske podrške proizvođačima u organskoj proizvodnji, i za konverziju i za održavanje. Podrška će pružati i udruženju organskih proizvođača koje će biti uključeno u realizaciju zadataka od posebnog značaja za organski sektor, naročito u promociji, razvoju tržišta, edukaciji i sl. Kontinuirano osposobljavanje proizvođača i svjetodavaca za organsku proizvodnju za rezultat će imati bolje razumijevanje principa organske proizvodnje i ispunjavanje zahtjeva sertifikacije. Planiran je dalji razvoj programa organske poljoprivrede u visokom obrazovanju, kao i uvođenje organske poljoprivrede u stručno obrazovanje iz oblasti poljoprivrede. Prerade organskih proizvoda podsticaće se pružanjem podrške prerađivačima organskih proizvoda za pakovanje, označavanje i promociju proizvoda.

U cilju podizanja svijesti o značaju organske proizvodnje, planira se kontinuirana edukacija potrošača o karakteristikama i koristima organske proizvodnje i proizvoda kroz informativne kampanje uz publikacije i izvještavanje u medijima. Na jačanje svijesti mladih i i budućih generacija farmera uticaće uvođenje informacija o organskoj proizvodnji u obrazovni program osnovnih i srednjih škola, uz prateće aktivnosti (posjete organskim farmama, organske školske bašte itd.).

Kako bi se poboljšale marketinške mogućnosti i razvoj sektora organske proizvodnje neophodno je otvaranje prodajnih mjesta za organske proizvode. Direktni kanali prodaje, kao što su pijace organskih proizvoda ili prodavnice na farmi, mogu biti pogodni za manje proizvođače i manje količine proizvoda. Stoga će se podrška usmjeriti na uspostavljanje i promociju direktnih kanala prodaje za organske proizvode (pijaca koja će okupljati organske proizvođače), sa ciljem efikasnog predstavljanja potrošačima i poštovanja propisa u pogledu označavanja organskih proizvoda. Turizam je, takođe, prepoznat kao važan marketinški kanal. S obzirom da je uspostavljanje veze između organske proizvodnje i turizma dugotrajan proces, planiraju se promotivne aktivnosti usmjerene na hotele, edukacija organskih proizvođača kao aktera u turizmu, objavljivanje podataka o vrsti i količinama organskim proizvoda i sl.

Implementacija i monitoring implementacije Akcionog plana obuhvatiće sve zainteresovane strane. U tom cilju, MPRR će formirati koordinaciono tijelo za organsku proizvodnju, koje će činiti šest članova i koordinator. Članovi će biti predstavnici ključnih organizacija i institucija koji učestvuju u implementaciji Akcionog plana i zainteresovani su za sektor organske proizvodnje (Udruženje organskih proizvođača, Biotehnički fakultet, ministarstva, sertifikaciono tijelo).