Obavještenje za proizvođače zaštićenih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda

Poštovani proizvođači,

Obavještavamo vas da je Sertifikaciono tijelo „Monteorganica“doo izvršilo izmjene u pravilima postupka sertifikacije zaštićenih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda u smislu da je omogućeno pojedinačno podnošenje zahtjeva za sertifikaciju od strane članova Udruženja proizvođača.

Navedno važi za slučajeve gdje je Udruženje proizvođača registrovalo zaštićenu oznaku poljoprivrednog i prehrambenog proizvoda.

Predhodno je zahtjev za sertifikaciju bilo moguće podnijeti isključivo od strane Udruženja proizvođača, a što je predstavljalo model grupne sertifikacije.

Pomenuta izmjena pruža mogućnost bržeg sticanja sertifikata za zaštićeni proizvod, pri čemu bi nosilac sertifikta bio član Udruženja umjesto Udruženja proizvođača, kako je to u slučaju grupne sertifikacije. Ključna razlika u odnosu na model grupne sertifikacije je u tome što „Monteorganica“doo nema obavezu provjere i ne oslanja se na rezultate interne kontrole, a koja je, kako se do sada pokazalo, bila „usko grlo“ u postupku sertifikacije.

Svakako je ostala mogućnost i grupne sertifikacije, s tim da se Udruženje proizvođača mora opredijeliti za jedan od modela – grupna ili pojedinačna sertifikacija.

Na gorenavedene izmjene „Monteorganica“  doo  odlučila se uz saglasnost  nadležnih iz MPŠV, sve sa ciljem  da se proizvođačima olakša put do sertifikovanih proizvoda što je uslov za njihovo propisno označavanje i kao takvih plasiranje na tržište.

Obavještenje za proizvođače zaštićenih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda